crazy man
做家務係我嘅份內事
我知道 我知道
你搞到我好不安
我要模~
我比嘢咬呀!比我咬番!
哈哈哈!……
企定定……
做炸堡……
好充實的一天啊!
你睇我唔到……
好衰!……
喂!喂!後欄著火!
唔…個死字點寫
我比嘢咬……
洗完白白去睇戲
Eat it
打準啲,唔該!
今晚參加迪士尼化妝舞會
星期一
I do not know where u are but i miss u
你吹我唔漲~
你舊死年糕
明白我
下一頁