fuck this shit ,just kidding ,i need to pass
考試時, 當老師同你講: "最後2分鐘"
事前買啲試卷返去準備下
溫書必備零食
防止出貓方法
呼~上完堂啦~
條路你叫我點揸好啊?
考完試做咩好?? 等補考囉!!
我發現我會寫的部分
下一頁